Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reformy ochrony danych osobowych było przyjęcie regulacji jakie będą aktualne nie bacząc na ciągłego rozwoju śmiałych technologii..

Książka Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach. Praktyczny poradnik

Usługi

Bezpieczeństwo danych IT

Prezentowana książka stanowi szczegółowe wyrażenie omowne kwestii połączo...

Ochrona danych osobowych

Książka omawia najważniejsze kwestie związane z ochroną danych osobowych, t...

Ustawa o ponownym

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzys...

Ochrona danych osobowych

Płyta obejmuje niezbędnych wzorów dokumentów dotyczących ochrony danych oso...

Ogólne rozporządzenie o

Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reform...

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu – odpowiedzi na ponad najważniejszych...

Ochrona danych osobowych wdrożenie

To kolejne wydanie Ochrona danych osobowych zbioru wzorów dokumentów, które każda organizacja przetwarzająca dane osobowe musi posiadać. Czytelnik znajdzie w niej m.in. klauzule informacyjne – w tym klauzulę zgodą z unijnym rozporządzeniem, politykę bezpieczeństwa danych osobowych innymi słowy instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Jeżeli organizacja przetwarza dane osobowe, powinna mieć wdrożoną dokumentację ochrony danych osobowych. Do obowiązkowych dokumentów należą polityka bezpieczeństwa danych osobowych to znaczy podręcznik zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – oba te wzory dokumentów czytelnik znajdzie w publikacji książkowej \"Dokumentacja ochrony danych – wzory dokumentów niezbędne w pracy ABI cz. II\". Znajduje się na niej więcej niż innych wzorów dokumentów, jakie każdy ABI powinien przygotować. Administrator bezpieczeństwa informacji. Akt wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji. Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez administratora bezpieczeństwa informacji. Ewidencja historii przemian w rejestrze zbiorów danych. Lista kontrolna do przeprowadzenia sprawdzenia w przypadku powołania administratora bezpieczeństwa informacji. Sprawozdanie ze sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Test wiedzy z zasad ochrony danych osobowych. Wzór rejestru udostępnionych danych osobowych i podmiotów, którym udostępniono dane osobowe. Wzory zgłoszenia powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do GIODODokumentacja przetwarzania danych osobowych. Ewidencja przydziału kluczy. Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia incydentu związanego z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Opis środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności integralności i rozliczalności przetwarzanych danych na przykładzie administratora danych który prowadzi sklep internetowy. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych. Poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika
- zapis w regulaminie pracy. Stosowane formy kontroli – zapis w regulaminie pracy. Zakres monitoringu
- zapis w regulaminie pracy. Procedura nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania danych. Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Wniosek o rejestrację zbioru danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wniosek o udostępnienie danych osobowych. Wykaz budynków pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących powierzchnia w którym przetwarzane są dane osobowe w zbiorach danych. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych. Wzór aktu powołania administratora systemów informatycznych. Wzór rejestru udostępnionych danych osobowych i podmiotów, którym udostępniono dane osobowe. Zakres zadań administratora systemów informatycznychKlauzule obowiązku informacyjnego. Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji. Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą. Klauzula obowiązku informacyjnego zamieszczana w treści umowy z pracownikiem. Klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Klauzula obowiązku informacyjnego, którą trzeba uregulować w treści umowy zlecenia/dzieło/praktyki/o wolontariat. Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem drogą elektroniczną usługi niewymagającej zezwolenia. Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu rozmów telefonicznych. Oświadczenie pracownika, że został uświadomiony o wprowadzeniu monitoringuListy kontrolne: Wdrażanie kodeksów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Dokumentacja ochrony danych osobowych. Inspektor ochrony danych. Obowiązek informacyjny. Obowiązki administratora danych osobowych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych. Prawa podmiotów danych. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych. Zgody na przetwarzanie danych osobowych. Opis czynności które musi podjąć Administrator Bezpieczeństwa Informacji, przyszły Inspektor Ochrony Danych, wspierając Administratora Danych Osobowych, iżby do maja r. zrzeszenie była w pełni gotowa na wejście w życie obowiązujących kodeksów ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych. Niniejsza lektura to rzeczowy poradniki na rzecz ABI opisujący:
- Jak zidentyfikować potrzeby i obowiązki ADO, ABI dodatkowo IOD w organizacji
- Jak przeprowadzić inwentaryzację stanu bieżącego
- Jak wdrożyć, a następnie utrzymywać systemy ochrony danych osobowych
- Rolę ABI w przygotowaniu i wdrożeniu RODO
- Przykład jakim sposobem przeprowadzić, według nowych wymagań, analizę opartą na ryzyku
- Dialog ABI/IOD z Działem IT w temacie wymagań technicznej ochrony danych
- Ochronę prywatności jako element bezpieczeństwa informacji w SZBIw związku z nadchodzącymi zmianami wynikającymi z Rozporządzenia UE RODO.Najważniejsze atuty książce to:
- Kontynuacja tematyki przedstawionej w Vademecum ABI wydanym w r.
- Doświadczeni autorzy, profesjonalnie zajmujący się tematyką ochrony danych osobowych i usługami społeczeństwa informacyjnego, wykładowcy branży śmiałych technologii i bezpieczeństwa informacji, uczestnicy grup roboczych konsultujących i tworzących nowe regulacje dotyczące ochrony danych.
- Publikacja jest przewodnikiem na rzecz ADO i ABI, wskazującym najważniejsze obszary w jakich powinno się przeprowadzić w każdej organizacji identyfikację stanu procesów ochrony danych również adaptację i wdrożenie artykułów RODO.
- Przedstawiono nowe, w wielu przypadkach jak dotąd pomijane w pracy ADO i ABI obszary, takie jak ocena i prowadzenie ciągłej analizy ryzyka, szersze spojrzenie na dane personalne jako ilość przetwarzanych w organizacji informacji, to znaczy współpraca z zespołami IT.
- Publikacja przedstawia kwant prawną powiązaną z techniką także techniczną nawiązującą do wymagań prawnych, ażeby zagwarantować wszechstronne podejście do wymagań w obszarze ochrony danych osobowych.Tematyka opracowania dotyczy przede wszystkim zagadnień praktycznych dotyczących ochrony i zarządzania danymi osobowymi, przy pełnym odniesieniu i wprowadzeniu do obecnej sytuacji formalno-prawnej, bazującej na krajowych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych również przepisach branżowych i regulacjach do których przestrzegania zobowiązane są grupy adresatów książki, czyli podmioty przetwarzające dane osobowe.Książka opisuje dwa główne obszary, jakie ABI musi uwzględnić w swojej codziennej pracy:
- Wymagania prawne
- Zagadnienia techniczne i organizacyjneNiniejsza lektura została przygotowana celem omówienia obszarów w których działa ABI, zagadnień organizacyjnych, technicznych i prawnych, jakie powinno się brać pod uwagę przygotowując organizację do RODO, m.in.
- Zakres przemian organizacyjno-prawnych również znaczenie i umiejscowienie nowych kodeksów ochrony danych w krajowym i europejskim ładzie prawnym
- Rola, pozycja, reguły współpracy i obowiązki ABI dodatkowo Inspektora Ochrony Danych, w tym zagadnienie decyzji o wyznaczeniu Inspektora w organizacji
- Znaczenie odpowiednio zdefiniowanych wymagań technicznych, wśród jakich do najważniejszych należą: specyfikacja procesu i ochrona danych, szyfrowanie i wykonywanie zapasowych kopii danych również transmitowanie i przetwarzanie danych we własnych lub powierzonych do przetwarzania systemach komputerowych.
- Wdrożenie zasad systematycznej oceny niebezpieczeństwa na etapie projektowania i utrzymania systemów również wdrożenie procedur analizy ryzyka zgodnej z nowymi wymaganiami
- Identyfikacja procesu przetwarzania danych osobowych jako elementu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji
- Przegląd relacji z podwykonawcami i dopasowanie współpracy do wymagań stawianych poprzez RODOPonadto książka kładzie parcie na wyjaśnienie różnorodnych aspektów prawnych i organizacyjnych (które nie są bezpośrednio spojone tylko z ochroną danych osobowych), z którymi spotykają ABI. Przedstawione w lekturze opinie specjalistów odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za oraz nadzorujące procesy przetwarzania danych osobowych.Książka odpowiada na następujące problemy
- Jak zreorganizować i nadzorować własny oraz powierzony do przetwarzania system ochrony danych osobowych w związku z RODO ?
- Na jakie zadania formalno-prawne zwrócić szczególną uwagę przetwarzając informacje, w tym dane osobowe ?
- Jak delegować obowiązki powiązane z zagadnieniami technicznymi dodatkowo w jaki sposób definiować, wymagać i rozliczać realizację konkretnych elementów technicznej, w tym informatycznej, ochrony danych ?
- W który sposób rozpatrywać zagrożenia w ochronie danych z którymi Administrator danych może się spotykać implementując i eksploatując system ich ochrony ?
- Jak powiązać, w jedynka spójny system, ochrona ponad ochroną danych osobowych i innych informacji, jeśli podmiot zobowiązany jest przestrzegać, oprócz UODO i RODO, również inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji i funkcjonowania systemów informatycznych w jakich dane są przetwarzane ?
- Czy każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe dotyczy RODO ?

Portfolio

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego było rozszerzenie względem informacji publicznej zakresu informacji podlegających przepisom o.

Ochrona danych medycznych

Ochrona danych medycznych

Do publikacji o ochronie danych osobowych pozostały dodane wzory dokumentów (także w edytowalnej postaci na płycie CD). Są wśród nich umowa o zachowaniu poufności umowa powierzenia danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o

Ogólne rozporządzenie o

Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych również ustawy Kodeks pracy i ma na celu wprowadzenie pracodawców w nadchodzące zmiany. Rozporządzenie Rady UE w sprawie ochrony osób.

Co jeszcze mamy ciekawego

Skontaktuj się z nami

Ogólne rozporządzenie o RODO

E-mail: contact@rodoonline.pl

Phone: 924-0979-9640

Top