Zmiany systemu ochronyZmiany systemu ochrony wynikające z uchwalenia dyrektywy UE ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu rynkowego w środowisku konkurencyjnym i cechuje się jeszcze większym znaczeniem gospodarczego również na poziomie krajowym, w jaki sposób i globalnie. Ochrona ta dla swojej efektywności wymaga przyjęcia odpowiedniej polityki działania uwzględniającej również przepisy ustawowe, jakim sposobem i uregulowania umowne oraz odpowiednie zabezpieczenie dostępu do informacji. Z tej przyczyny na przedsiębiorców pragnących strzec swoje know – how dodatkowo informacje poufne czeka szereg zagrożeń. Ze względu na powyższe okoliczności, szalenie istotnym wydarzeniem było uchwalenie w ubiegłym roku dyrektywy unijnej o ochronie nieujawnionego know-how i informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa). Dyrektywa ta zapowiada wprowadzenie w oddali idących zmian do polskich przepisów. Dotyczą one poprzednio samej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, otóż tego, co może być chronione jako know – how. Dyrektywa rodzi dodatkowo szereg dalszych pytań dotyczących aspektu i środków ochrony informacji poufnych. Celem książki Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach jest wyobrażenie obszarów, w jakich Dyrektywa wprowadza przemiany w systemie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, ich praktycznych skutków dodatkowo możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji. W trakcie artykułu będzie można uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego:- Jakie warunki wypada spełnić, tak aby uzyskać ochronę informacji poufnych? - Jakie środki można podjąć w razie naruszenia naszych tajemnic?- Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami, z uwzględnieniem sytuacji przejmowania pracowników przez konkurentów?- Jak opracować umowy zabezpieczające informacje poufne i jakich błędów wystrzegać się w takich umowach? Artykuł jest przeznaczony zwłaszcza na rzecz osób działających w branżach innowacyjnych, opierających się na know – how. Zarówno do prawników in – house, jak i pracowników działów R&D, compliance także kadry managerskiej. Uzyskanie dodatkowej znajomości na temat rozwoju ochrony tajemnicy handlowej w Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie na rzecz firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi. Artykuł mówi o: - Kiedy i pod jakimi warunkami informacje poufne mogą być objęte ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa? - Obowiązujące warunki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa - Kiedy można uznać informację za poufną - Jak ocenić wartość gospodarczą informacji - Jakie działania są potrzebne dla utrzymania ochrony informacji poufnych? - Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w Dyrektywie - Bezprawne pozyskanie, wykorzystywanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – zachowania naruszające tajemnicę przedsiębiorstwa - Pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa od osoby trzeciej – kiedy stanowi naruszenie? - Czy naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa jest produkcja, transport i oferowanie towarów wykorzystujących know – how osób trzecich? - Ochrona informacji poufnych w relacjach z pracownikami - Obowiązek pracownika do zachowania poufności na gruncie aktualnych kodeksów - wytyczna lojalności pracowniczej, pogwałcenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika jako czyn nieuczciwej konkurencji, tajemnica zawodowa, odczucie i umiejętności pracownika a tajemnica przedsiębiorstwa, kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy, - umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy - umowy o zachowaniu poufności - regulacje zakładowe przyjęte przez pracodawcę - przejęcie pracownika będącego w posiadaniu tajemnic przedsiębiorstwa przez innego pracodawcę - sankcje cywilne i karne za ujawnienie poprzez pracownika tajemnicy przedsiębiorstwa - nadużycia pracodawcy - ochrona sygnalistów.

Top